Inšpirované detskou fantáziou
a nezabudnuteľnou spomienkou

Inšpirované deťmi
a vyrobené s láskou

Dôležité dokumenty a ustanovenia

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním objednávky bez registrácie, prihlásením na odber obchodných správ, newslettra alebo prezeraním stránok v internetovom obchode www.tuhart.com, spotrebiteľ alebo kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či doručovateľským službám.
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je prevádzkovateľ Adriana Tomulcová, Kultúrna 225/8, 029 52
HRUŠTÍN / IČO: 54473217 / DIČ: 1127762009 , zapísaný v OU-NO-OZP-2022/005690-2 č. Živnostenského registra 560-29508

Osobné údajeOsobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu: titul, meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné, ktoré sú uvedené kupujúcim pri vytváraní objednávky v internetovom obchode /tuhart.com
Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.
Spracovanie dát
Osobné dáta spracúvame na splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa fakturácie, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.
Uchovávanie dát
Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.
Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §17 zákona č. 122/2013 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo  zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  v znení neskorších predpisov a zo zákona č.  108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR
Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo spracovania osobných údajov
– právo na prístup k osobným údajom,
– právo na opravu,
– právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”),
– právo na obmedzenie spracovania údajov,
– právo namietať proti spracovaniu,
– právo na prenos údajov,
– právo odobrať súhlas.
– právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad
 -právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Súhlas a odobratie súhlasu
Poskytnutím osobných informácií spotrebiteľ/kupujúci, rozumie hromaždeniu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasí. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním spotrebiteľ/kupujúci odvoláva, všetky osobné informácie budú vymazané a akákoľvek marketingová komunikácia ukončená. Spotrebiteľ/kupujúci, tak môže urobiť písomným alebo elektronickým oznámením.
Adriana Tomulcova
Kultúrna 225/8
029 52 Hruštín
info@tuhart.com
Podmienky zabezpečení osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

COOKIES
Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) návštevníkov webovej stránky. Prostredníctvom nich má prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia a je schopný zabezpečiť optimálne nastavenie webovej stránky.
Technické súbory cookies
– umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si preferencií návštevníka a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť webovej stránky.
Účel spracúvania
– Analytické súbory cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť webovej stránky
Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka
– Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Facebook, ktorých služby sú integrované do webovej stránky

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri sledovaní aktivít návštevníkov webovej stránky a ich vyhodnocovaní môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Právny základ spracúvania
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri zabezpečovaní funkčnosti webovej stránky môže byť založené na plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bez ich spracúvania by prevádzkovateľ nebol schopný poskytovať návštevníkom webovej stránky služby.

Súhlas
Súhlas, ktorý je právnym základom pre spracúvanie osobných údajom môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Skontrolovať aktuálne nastavenia súborov cookies a vykonať ich zmenu je kedykoľvek možné tu_.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
– Analytické súbory cookies: najmä typ prehliadača/verzia, použitý operačný systém, predtým navštívená webová stránka, IP adresa zariadenia a názov zariadenia, čas požiadavky servera, individuálne užívateľské ID a zobrazené časti webovej stránky
– Reklamné súbory cookies: najmä IP adresa, individuálne užívateľské ID, potenciálny záujem o produkt, zobrazené časti webovej stránky

Doba uchovávania
Samotné cookies sú uchovávané v koncovom zariadení návštevníka webovej stránky a ten ich môže ľubovoľne kontrolovať a mazať. Informácie, ktoré prevádzkovateľ spája s týmito cookies, prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 12 mesiacov.

Príjemcovia
– Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené poskytovateľom služieb online marketingu, prípadne iným sprostredkovateľom, ktorými môžu byť aj poskytovatelia cookies.
– Osobné údaje prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

Prenos do zahraničia
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) – právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Práva dotknutej osoby
– Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie spracúvania, (iii) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.
– Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) – právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.

Právo namietať spracúvanie
Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.